POLITYKA COOKIESUWAGA: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ TUTAJ.

Brak reakcji oznacza akceptację polityki cookies.

Zamknij

Zapisz się do naszego Newslettera

Korzystaj z ekskluzywnych testowań, wiedzy najlepszych dermatologów i bądź na bieżąco!

  • research
  • Points de vente
  • E-sklep
  • newsletter
  • MOJE VICHY

Warunki użytkowania Diagnostyki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy niniejszym, że gromadzone za pośrednictwem tego formularza dane osobowe, w tym cała Państwa charakterystyka fizyczna, są skomputeryzowane i będą przetwarzane wyłącznie przez spółkę Vichy (i ich technicznych podwykonawców) -  L'ORÉAL POLSKA SP. Z O.O. (i ich technicznych podwykonawców) - będącą administratorem danych osobowych z siedzibą w 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 4 w celu zarządzania Państwa rejestracją lub korzystaniem z Aplikacji.

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do danych, poprawiania ich, wyrażenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania i usunięcia danych, które odnoszą się do Państwa, wysyłając do nas e-maila na adres [email protected]

Warunki dostępu i korzystania z Narzędzia diagnostyki dla idealnej skóry dla użytkownika końcowego

Niniejsza Aplikacja została opracowana i jest wspierana przez COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL dla swojej marki VICHY i jest utworem chronionym prawem własności intelektualnej. Aby korzystać z tej Aplikacji, Użytkownik zgadza się w pełni przestrzegać niniejszego Regulaminu.

1. Definicje

Dla celów niniejszego regulaminu:

Określenia „VICHY”, „my” lub „nasza” oznacza właściciela Platformy, jak określono w warunkach użytkowania Platformy.

„Aplikacja” oznacza wirtualne narzędzie diagnostyczne „Diagnoza dla idealnej skóry” udostępnione na Platformie.

„Treść Aplikacji” oznacza elementy i treści dostarczone wraz z Aplikacją lub w niej zawarte (w szczególności między innymi treści powiązane z produktami kosmetycznymi, kod oprogramowania).

„Licencja” oznacza licencję udzieloną użytkownikowi na podstawie niniejszego Regulaminu

„Platforma” oznacza platformy VICHY (to jest: strony internetowe, aplikację na smartfony lub tablety itp.), na których Aplikacja ta jest dostępniana.

„Wynik” oznacza Treści Użytkownika modyfikowane lub przetwarzane przez Aplikację, lub w związku z Aplikacją.

„Użytkownik” lub „Państwo” oznacza każdą pojedynczą osobę w wieku powyżej 18 lat, która korzysta z Aplikacji lub ma dostęp do Aplikacji, lub zawartości Aplikacji na platformie.

„Treści Użytkownika” oznaczają początkową fotografię lub treści, które Państwo przesyłają lub wykorzystują wraz z Aplikacją.

2. Licencja i Cel

Aplikacja, Zawartość Aplikacji i Wynik są udostępniane Użytkownikowi na poniższych warunkach: Przyznajemy Użytkownikowi osobiste, bezpłatne,  niewyłączne i niezbywalneprawo do korzystania z Aplikacji, Zawartości Aplikacji i Wyniku wyłącznie w celu promocji i reklamy produktów Vichy („Cel”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Aplikacji, Treści Aplikacji lub Wyniku w inny sposób niż w ścisłej zgodności z Celem i wyraźnie dozwolonych w niniejszej Licencji może być szkodliwe dla nas, lub naszych licencjodawców, lub innych posiadaczy praw i w tym przypadku Państwo są wyłącznie odpowiedzialni za takie nieuprawnione wykorzystanie Aplikacji, Treści Aplikacji lub Wyniku.

Użytkownik akceptuje, że nie uzyskał żadnych innych praw, jakiegokolwiek rodzaju, innych niż przyznane na mocy postanowień niniejszej licencji.

Niniejsza Licencja będzie skuteczna po użyciu przez Użytkowania Aplikacji (lub, w stosownych przypadkach, po kliknięciu przycisku „Akceptuję” (lub równoważnego) widocznego przed dostępem Użytkownika do Aplikacji) i będzie obowiązywać do momentu wypowiedzenia przez nas Licencji. Możemy w każdej chwili wypowiedzieć Licencję i zakończyć Państwa dostęp do całości lub części Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia. Możemy również zmienić lub zaprzestać świadczenia dowolnych, lub wszystkich usług w ramach Aplikacji według naszego uznania w dowolnym momencie, lub zmodyfikować niniejszy Regulamin (w tym Licencję) w dowolnym momencie.

3. Korzystanie z aplikacji

Aby uzyskać dostęp do Aplikacji i z niej korzystać, mogą być Państwo zobowiązani do (i) wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub (ii) kliknięcia przycisku „Akceptuję” (lub równoważnego) w celu akceptacji obecnego Regulaminu.

a. Treść Użytkownika i Wynik
Mogą Państwo jedynie używać lub przesyłać Treści Użytkownika, lub Wynik odpowiednie dla Aplikacji. Nie mogą Państwo używać ani przesyłać Treści Użytkownika lub Wyniku, które (i) są szkodliwe, grożące, napastliwe, obraźliwe, niezgodne z prawem, oszczercze, nieautoryzowane, znieważające, krzywdzące, zniesławiające, złośliwe, wulgarne, nienawistne, obsceniczne lub oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd, (ii) dotyczą osoby, która nie zezwala na przesłanie takich treści, (iii) naruszają prywatność, prawa do wizerunku innych osób, lub inne chronione prawem dobra osób trzecich, lub (iv) naruszają prawa własności, lub prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie i znaki towarowe) innych.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawdą i prawem wprowadzanych do aplikacji informacji i ma świadomość, że od niego zależy uzyskany w wyniku użycia aplikacji wynik. Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z wykorzystaniem Wyników.
Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia nas, że (i) jest właścicielem lub posiada wszystkie niezbędne prawa, lub upoważnienia do korzystania, lub przesyłania Treści Użytkownika, lub Wyniku (ii) wszelkie informacje lub Treści Użytkownika, lub Wynik publikowane, lub przesyłane do opublikowania są prawidłowe i nie wprowadzają w błąd.

b. Licencja na Treści Użytkownika i Wynik
Użytkownik niniejszym udziela nam nieodpłatnych, światowych, wieczystych, nieodwołalnych, niewyłącznych i podlegających sublicencjonowaniu uprawnień i licencji na użytkowanie, edytowanie, kopiowanie, adaptowanie, pobieranie, rozpowszechnianie, modyfikowanie Treści Użytkownika lub Wyników i tworzenie na ich podstawie utworów pochodnych, lub prezentowania takich Treści Użytkownika, lub Wyników i ich modyfikacji, lub powstałych na ich podstawie utworów pochodnych.

c. Modele i treści zapewnione w Aplikacji
Aplikacja może udostępnić Państwu pewne Treści Aplikacji (w szczególności treści informacyjne, promocyjne i reklamowe związane z naszymi produktami kosmetycznymi lub markami). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie Treści Aplikacji podlegają prawu własności intelektualnej lub prawom do wizerunku, lub innym prawom własności i są udostępniane wyłącznie w zakresie Licencji i zgodnie z Celem. Dlatego powielanie lub przedstawianie w całości, lub w części tych Treści Aplikacji, lub jednego z ich elementów składowych na dowolnych nośnikach w celach innych niż te wyraźnie opisane w niniejszym Regulaminie jest wyraźnie zabronione.

4. Dane osobowe

Możemy gromadzić dane osobowe dotyczące Użytkownika wyłącznie w celu zarządzania rejestracją Użytkownika lub korzystaniem przez niego z Aplikacji. Takie dane osobowe (które mogą zawierać zdjęcia lub Treści Użytkownika przesłane przez niego) będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia danych, które się do Państwa odnoszą oraz do cofnięcia zgody na ich wykorzystanie. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa w każdej chwili, wysyłając do nas e-mail na adres: [email protected]

Zachowamy poufność danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że został poinformowany, że Aplikacja, Treści Aplikacji lub Wynik są udostępniane w obecnym stanie, a zwłaszcza uznaje, że:

- Korzystanie z Aplikacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika;
- My lub nasi licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji, w tym między innymi dotyczących wad ukrytych, zgodności, przydatności do konkretnego zastosowania lub celu oraz nienaruszania praw i nie gwarantujemy, że Aplikacja, Treści Aplikacji, lub Wynik (i) są zgodne z wymogami Użytkownika lub jego środowiskiem komputerowym lub jego połączeniem internetowym/ telekomunikacyjnym, (ii) są skuteczne, dokładne, nieprzerwane, bezpieczne, wolne od błędów, bez ryzyka błędu lub dostępne; (iii) są wolne od zagrożeń wywołanych przez wirusy, robaki komputerowe, konie trojańskie lub cokolwiek innego, co ma zanieczyszczające lub destrukcyjne właściwości, nie zawierają materiałów, który niektóre osoby mogłyby uznać za niewłaściwe, lub nadające się do dowolnego Celu, (iv) że Wynik będzie dla Państwa satysfakcjonujący, lub będzie spełniać Państwa wymagania po zakupie rzeczywistego produktu, lub że będzie realistyczny.

6. Obowiązujące prawo i przypisanie jurysdykcji

Niniejsze warunki korzystania z Aplikacji podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory co do ważności, interpretacji lub wykonywania niniejszych warunków rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.