POLITYKA COOKIESUWAGA: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ TUTAJ.

Brak reakcji oznacza akceptację polityki cookies.

Zamknij

getGeoIPCountryCode = SiteAppCode = PL Test : 'PL/'
Zapisz się do naszego Newslettera

Korzystaj z ekskluzywnych testowań, wiedzy najlepszych dermatologów i bądź na bieżąco!

 • research
 • Points de vente
 • E-sklep
 • newsletter
 • MOJE VICHY


INFORMACJE OGÓLNE+

1. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej www.vichy.pl. Przed skorzystaniem z niej prosimy przeczytać niniejsze zasady.

2. L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, o kapitale zakładowym 101.886.500,00 zł, NIP: 524-030-33-75 („L’Oreal”) ustanawia zasady („Zasady”) korzystania z witryny internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.vichy.pl („Strona”). Zasady Programu „Moje Vichy” zostały uregulowane odrębnym regulaminem dostępnym na www.vichy.pl

3. L’Oreal zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Strony, dokonywania zmian lub modyfikacji, w tym również specyfikacji technicznej.

4. Zasady dotyczą wyłącznie korzystania ze Strony, która należy i jest prowadzona przez L’Oreal.

5. Korzystający ze Strony, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną („Użytkownik”) zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Zasad i do akceptacji wszystkich jej postanowień przed przystąpieniem do użytkowania Strony oraz zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

6. Zasady wchodzą w życie z dniem 07.09.2012 r.

7. L’Oreal zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad.

8. Zmiany Zasad będą udostępniane na Stronie.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ+

9. W ramach Strony L’Oreal może świadczyć usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) („Ustawa”), przeprowadzać konkursy i akcje promocyjne („Usługi”), których zasady będą określały odrębne regulaminy.

10. Do świadczonych przez L’Oreal jako Usługodawcę w rozumieniu Ustawy, zastosowanie znajdą zasady regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”), o których mowa w niniejszym pkt II stanowiącym integralną część Zasad.

11. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.

12. W ramach Strony L’Oreal świadczy Usługi: a) polegające na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkowników treści, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, tj. umożliwienia Użytkownikom pobierania części treści, w szczególności obrazów lub tekstów zamieszczonych na Stronie lub b) polegające na wyświetlaniu Strony lub otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących w szczególności oferty produktów i usług świadczonych przez L’Oreal, w szczególności w postaci newsletterów lub c) polegające na prowadzeniu i dostępie do akcji marketingowych, w tym do udziału w konkursach i w akcjach promocyjnych na podstawie odrębnych regulaminów.

13. W przypadku, gdy L’Oreal w ramach Strony rozpocznie świadczenie innych Usług niż opisane w pkt 12 powyżej, zasady, rodzaje i zakres świadczenia tych Usług zostaną określone odrębnym regulaminem.

14. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie wymagań technicznych w celu korzystania ze Strony, w tym z Usług w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarką internetową. W przypadku, kiedy do korzystania z Usług będzie konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych, wymogi te mogą być określane bezpośrednio na Stronie lub w odrębnych regulaminach.

15. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

16. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z tych Usług, w szczególności z chwilą wyrażenia zgody na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy w ramach Strony oraz rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania z Usług, w szczególności wyrażenia woli nie otrzymywania środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.

17. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: L’Oreal POLSKA Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.

18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika oraz opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.

19. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w pkt 18 powyżej nie podlegają rozpatrzeniu.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI+

20. Z zastrzeżeniem odmiennego oświadczenia Usługodawcy na Stronie, prezentowane na Stronie produkty lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.), a właściwości, specyfikacje produktów, usług zostały podane w celu informacyjnym.

21. L’Oreal nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Zasad, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

22. Strona i jej zawartość są dostarczane "jako takie" ("as is"). L’Oreal nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i dokładności, aktualności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez L’Oreal. L’Oreal nie udziela również gwarancji, że Strona i serwer, na którym się znajduje Strona są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Użytkowników, ani, że Strona nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Użytkownicy w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.

23. L’Oreal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans), poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet lub awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników.

24. L’Oreal nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie pielęgnacji lub ochrony zdrowia.

25. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie jakichkolwiek materiałów na Stronę. Użytkownik gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, które zamieszcza, przesyła na Stronę są zupełne, nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane, przesyłane w dobrej wierze oraz, że Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić L’Oreal z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony lub z zamieszczenia przez Użytkownika materiałów na Stronie.

26. Strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Stronie, podane są jedynie w celach informacyjnych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ+

27. Strona, w szczególności tekst, treść, oprogramowanie, filmy wideo, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, ilustracje, szata graficzna, układ i wybór prezentowanych na Stronie treści, nazwy, loga, znaki towarowe, znaki usługowe i inne materiały (łącznie zwane„Zawartością”) stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Prezentowana i udostępniana Zawartość obejmuje zarówno materiały do których prawa posiada L’Oreal jak i materiały do których prawa przysługują osobom trzecim.

28. Jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują L’Oreal lub innym uprawnionym podmiotom, gdy tak wskazano. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym reprodukcję, wgrywanie lub inny sposób używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.

29. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie Zawartości w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z przepisami prawa o własności intelektualnej. Poprzez korzystanie z Zawartości Strony, Użytkownik nie nabywa do niej praw ani licencji.

30. Jakiekolwiek wykorzystanie którejkolwiek z części Zawartości Strony lub zamieszczenie na innej stronie odnośnika do Strony wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia L’Oreal. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy się skontaktować pisemnie z L’Oreal na adres podany w pkt 1 powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

31. W przypadku posiadania przez Użytkownika informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Strony lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub posiadania informacji na temat roszczeń osób trzecich w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu pisemnie L’Oreal na adres podany w pkt 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

32. Jakiekolwiek materiały z Zawartości ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, prezentowane, rozpowszechniane, modyfikowane, załadowywane w celu tworzenia prac pochodnych, rekompilowania, dekompilowania, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Stronie, L’Oreal zezwala na pobieranie materiałów z Zawartości wyłącznie jeśli: a) wydrukowana zostanie nie więcej niż jedna kopia pobranych materiałów i nie będą wykonywane dalsze kopie tego wydruku; b) użytkowanie pobranych materiałów i/lub ich wydruku ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny; oraz c) na pobranych i/lub wydrukowanych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich, których będą Użytkownicy zobowiązani przestrzegać. Modyfikacja materiałów z Zawartości lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących L’Oreal lub innym podmiotom. Ponadto zakazuje się sprzedaży, oferowania sprzedaży lub rozpowszechniania w każdy inny sposób (w tym poprzez telewizję, prasę, radio lub sieć komputerową) Zawartości Strony lub którejkolwiek z jej części. Zakazuje się udostępniania którejkolwiek części Strony jako części innej witryny, poprzez ramkowanie (framing) lub w inny sposób. Strona i informacje w niej zawarte nie mogą być wykorzystywane do tworzenia żadnych baz danych, przechowywane (w całości lub części) w bazach danych dostępnych dla Użytkowników lub osoby trzeciej, ani używane do rozpowszechniania witryn z bazami danych zawierającymi całą Stronę lub jej część.

33. Udostępniając własne treści na Stronie Użytkowników wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a L’Oreal udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

34. Bez zgody L’Oreal, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów, o których mowa w pkt 28 powyżej.

DANE OSOBOWE+

35. L’Oreal przetwarza udostępnione przez Użytkowników na Stronie dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

36. Administratorem danych udostępnionych przez Użytkowników przetwarzanych na Stronie jest L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych L’Oreal może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

37. L’Oreal zastrzega, że może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE+

38. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

40. Niniejsze Zasady określają jednocześnie zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Strony i są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

41. W zakresie usług określonych w niniejszych Zasadach , Organizator jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

42. Niedozwolonym jest korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora w celu naruszającym obowiązujące prawo.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES+

Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zachowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) podczas korzystania z Internetu, w tym przeglądania stron internetowych Grupy L'Oreal. Dzięki plikom Cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest przyjemniejsze i łatwiejsze, a poza tym usprawniają one korzystanie z dostępnych funkcji; na przykład pozwalają one rozpoznać danego użytkownika przy następnym logowaniu i zaproponować mu treść dostosowaną do oczekiwań i zainteresowań. Pliki te służą także opracowywaniu statystyk ruchu i ustalaniu, w jaki sposób użytkownicy trafiają na nasze strony.

Z których plików Cookies korzystamy?

W zależności od urządzenia użytkownika pliki Cookies są skonfigurowane w szczególności, tak aby:

 • zidentyfikować użytkownika i uzyskać o nim dodatkowe informacje, tak aby umożliwić przeglądanie dostosowane do potrzeb;
 • zapewnić bezpieczne przeglądanie i zwalczanie nadużyć;
 • zaproponować użytkownikowi treść dostosowaną do jego zainteresowań;
 • zasugerować oferty komercyjne uwzględniające preferencje użytkownika i zrealizowane przez niego ostatnie zakupy.

W jaki sposób skonfigurować pliki Cookies we własnej przeglądarce internetowej?

Ustawienia przeglądarki internetowej zwykle domyślnie pozwalają na akceptowanie plików Cookies, ale można łatwo dostosować je poprzez ich zmianę. Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu plików Cookies w swojej przeglądarce, może stracić możliwość korzystania z wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach. Więcej informacji o ustawieniach plików Cookies można znaleźć pod następującymi linkami:

Czy akceptujemy pliki Cookies od stron trzecich?

Pliki Cookies z zewnętrznych stron internetowych mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika i mają na celu personalizację i/lub dostosowanie treści (w tym reklamy), która może być udostępniana użytkownikowi podczas przeglądania stron. W zależności od stron możliwe jest przechowywanie różnych rodzajów plików Cookies stron trzecich, w tym:

 • Treści sieci społecznościowych: na naszych stronach możemy publikować treść z sieci społecznościowych. W związku z tym przeglądanie tych treści na naszych stronach może wiązać się z zachowaniem pliku Cookie z danej sieci społecznościowej na urządzeniu użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z polityką w zakresie plików Cookies danej sieci społecznościowej.
 • Flash: Pliki typu Flash Cookies to pliki zachowywane przez oprogramowanie Flash. To narzędzie jest często stosowane jako rozszerzenie przeglądarki internetowej do celów wyświetlania obiektów dynamicznych, takich jak animowane grafiki lub pliki video. W związku z tym korzystanie z tej aplikacji może wiązać się z instalacją plików Flash Cookies. Zapraszamy do zapoznania się z polityką w zakresie plików Cookies na stronie www.adobe.com.

Czy umieszczamy pliki Cookies na stronach zewnętrznych?

Możemy umieszczać pliki Cookies na stronach internetowych naszych partnerów zawierających reklamy naszych marek i/lub produktów. Te pliki Cookies służą głównie przedstawieniu odpowiedniej treści użytkownikom, zgodnie z ich zainteresowaniami, a także ocenie przeglądania naszych treści (w tym reklam).

Jakie pliki Cookies są stosowane na stronie?

Status cookieNazwa cookieCelNaturaOpis
(pracujący)TożsamośćIdentyfikacjaFunkcjonalny (Obowiązkowe)Identyfikacja użytkownika po zalogowaniu
(niepracujący)Google AnalyticsZachowanie na stronieAnalityka (Opcjonalne)Cookie_utma nadaje unikalnemu użytkownikowi identyfikator, która zapobiega duplikacji jego zapisu.
(pracujący)Addthis.comŁączy z sieciami społecznościowymiWtyczki społecznościowe (Opcjonalne)Ten Cookie jest ustawieniem firmy AddThis dostarczającej butony Social Media.
(pracujący)Doubleclick.netOcena wpływu reklamowegoReklamy (Opcjonalne)Ten Cookie jest używany do zrozumienia jak zachowują się użytkownicy Internetu w stosunku do kampanii reklamowych. Pozwala on zrozumieć i ocenić kliknięcia w reklamy aby ulepszyć nasze oferty.
(pracujący)Cookie dla "koszyka zakupów"Formatowanie porządkoweTworzenie koszyka zakupów (Obowiązkowe)Ten Cookie jest używany w celu zapamiętywania wyborów użytkownika podczas tworzenia koszyka zakupów aby umożliwić walidację podczas procesu zamówienia.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ +

Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej http://www.vichy.pl/ („Portal”).

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.

5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

7. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

Rodzaje Usług

8.Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 • a. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Portalu;
 • b. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);
 • c. bieżące prowadzenie i możliwość założenia przez nowych Użytkowników spersonalizowanych kont na Portalu;
 • d. prowadzenie w ramach Portalu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

9. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Portal, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 10 Regulaminu.

10. W celu korzystania z Usług Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 44 lub wyższej, Safari S9 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.

11. W celu skorzystania z Usługi „Spersonalizowane konto” konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję", oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi. Następnie należy wysłać formularz poprzez klikniecie odpowiedniego przycisku na stronie. W celu aktywowania Usługi należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z Usługi „Newsletter” konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check boxów przy komunikatach: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję", „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych L`Oreal Polska Sp. z o.o.”, „Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej do mnie przez L`Oreal Polska Sp. z o. o.” oraz wprowadzenie do formularza adresu e-mail. Następnie należy wysłać formularz poprzez klikniecie odpowiedniego przycisku na stronie. W celu aktywowania Usługi należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu.

13. Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Portalu, po aktywacji danej Usługi, zgodnie z pkt. 11 Regulaminu.

14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych (w tym danych osobowych), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z prośbą o zaprzestanie świadczenia usługi. Rezygnacja z usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 27-28 Regulaminu.

15. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:

 • a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,
 • b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 • c. treści zamieszczone przez Użytkownika na Portalu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • d. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

16. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Prawa własności intelektualnej do Opinii

17. Użytkownik w przypadku rejestracji na Portalu, udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści przesłanych zgłoszeń. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z przesłanych Opinii na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 • 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Opinii – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 • 3) w zakresie rozpowszechniania Opinii w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych zgłoszeń przez uczestników Opinii dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Opinii, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację Opinii, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego zgłoszenia. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcy z treści przesłanego zgłoszenia w ww. zakresie.

Dane osobowe

18. Administratorem danych udostępnionych przez Użytkowników przetwarzanych na Portalu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

19. Administrator danych przetwarza udostępnione przez Użytkowników na Portalu dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

20. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia Usług, w celach reklamacyjnych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych administratora danych jak i podmiotów współpracujących. W celu świadczenia usług dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość korzystania z nich. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

21. Użytkownik może wyrazić zgody na: przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych administratora danych, na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z administratorem danych oraz na otrzymywanie poprzez udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od administratora danych.

22. Usługodawca może udostępnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Newsletter

23. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej

24. W celu aktywacji usługi Newslettera należy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check boxów przy komunikatach: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję", „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych L`Oreal Polska Sp. z o.o.”, „Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej do mnie przez L`Oreal Polska Sp. z o. o.”, oraz wprowadzenie do formularza adresu e-mail. Następnie należy wysłać formularz poprzez klikniecie odpowiedniego przycisku na stronie. W celu aktywowania Usługi należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

25. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w pkt. 24 Regulaminu, pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera na czas nieokreślony.

26. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych.

27. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez jej dezaktywację, zgodnie z pkt. 29 Regulaminu.

28. W celu dezaktywacji usługi Newslettera należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] z prośbą o zaprzestanie świadczenia usługi.

29. Usługodawca potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

30. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

Postępowanie reklamacyjne

31. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie na adres: L’Oréal POLSKA Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.

32. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

33. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

34. Wszelkie uwagi dotyczące Portalu należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

35. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Usług, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.